Algemene voorwaarden


1. Algemeen

De  maatschappelijke zetel van Tess Roggeman is gelegen te 2090 Wuustwezel, Winkelhaakdreef 5 en heeft als ondernemingsnummer 0780.985.602

en houdt zich (niet limitatief) bezig met ondermeer het organiseren en faciliteren van online trajecten, individuele begeleiding en advies rond onderwijs en opvoeding (Dienstverlening).


Een traject behelst enkel een middelenverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis.2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten en werken van Tess Roggeman. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, klanten, leveranciers en derden – hierna “de Klant” genoemd. De toepassing van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


De Klant kan deze algemene voorwaarden steeds voorafgaandelijk een verbintenis raadplegen op de website www.tessroggeman.be. Van zodra de Klant zich inschrijft/aanmeldt stemt de Klant in met deze algemene voorwaarden.


Door (gedeeltelijke) betaling van de Dienstverlening van Tess Roggemanof van zodra Tess Roggeman enige dienstverlening verricht, stemt de Klant ook in met deze algemene voorwaarden.


De (impliciete) aanvaarding van een factuur van Tess Roggeman door de Klant houdt een onweerlegbaar vermoeden in van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.


De geldende algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van de inschrijving/ dienstverlening.


3. Inschrijving bij online trajecten

Elke inschrijving aan een online traject door de Klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische Inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen Tess Roggeman en de Klant komt pas tot stand na de schriftelijke of elektronische bevestiging van de Inschrijving door Tess Roggeman. Na bevestiging van de Inschrijving zal de Klant een uitnodiging tot betaling ontvangen en verstuurt Tess Roggeman een factuur naar de Klant.


4. Annulatie van een (online) traject of een Dienstverlening

Zolang Tess Roggeman nog geen aanvang heeft genomen met de verrichting van haar effectieve dienstverlening en/ of een online traject nog geen aanvang heeft genomen, is de klant gerechtigd het (online) traject of Dienstverlening te annuleren, mits betaling van de reeds gemaakte kosten van Tess Roggeman.


Het is niet meer mogelijk een online traject te annuleren en de reeds betaalde som terug te vorderen van zodra de inlog gegevens met toegang tot het online platform schriftelijk/ elektronisch werden ontvangen door de Klant en toegang tot het online platform hiermee wordt verleend. Het is hierbij irrelevant of de Klant effectief heeft ingetekend op het online platform.


Het herroepingsrecht zoals geformuleerd in het WER is niet van toepassing op het verlenen van de online traject/dienstverlening en van Tess Roggeman.


Het is niet mogelijk voor de klant een andere Dienstverlening van Tess Roggeman te annuleren van zodra deze Dienstverlening een aanvang heeft genomen, behalve mits betaling van het volledig afgesproken bedrag voor de Dienstverlening of het bedrag dat de Klant had dienen te betalen indien de Dienstverlening in zijn geheel had plaatsgevonden.


Tess Roggeman behoudt zich steeds het recht voor om over te gaan tot annulatie van een deelname en/ of inschrijving aan een online traject of van haar Dienstverlening - om reden van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, of strijdig met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek, zonder dat zij hier enige schadevergoeding voor verschuldigd is.


5. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen steeds eenzijdig door Tess Roggeman worden gewijzigd voorafgaandelijk aan een online traject / Dienstverlening. De Klant krijgt in dat geval steeds de mogelijkheid om zijn inschrijving aan het online traject of de Dienstverlening kosteloos te annuleren in afwijking van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.


Eventuele prijzen vermeld op de website www.tessroggeman.be zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De prijzen van verschillende online traject/dienstverlening en kunnen verschillen en een bepaalde inschrijvingsprijs voor een online traject geldt niet automatisch voor toekomstige online trajecten.


De volledige prijs tot deelname aan een online traject/dienstverlening dient in zijn geheel te zijn betaald conform artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. Bij gebreke aan tijdige betaling zal de Klant niet kunnen deelnemen aan het online traject/dienstverlening en geen login gegevens ontvangen.6. Wijzigingen

Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke toestemming van Tess Roggeman en kunnen ten alle tijden éénzijdig door Tess Roggeman gebeuren.


7. Aanvang en Duur

De overeenkomst neemt een aanvang bij het inschrijven voor het online traject/dienstverlening en zal een einde nemen bij afloop van het online traject . De Klant zal na afloop van het online traject/ dienstverlening geen toegang meer hebben of mogen nemen tot het online platform.


Een online traject kan na aanvang niet vroegtijdig worden opgezegd en het inschrijvingsgeld kan niet worden teruggevorderd.


De duurtijd van de overige Dienstverlening neemt een aanvang bij een overeenkomst tussen Klant en Tess Roggeman over de prijs en bevestiging door Tess Roggeman. De overeenkomst zal een einde nemen van zodra de Dienstverlening van Tess Roggeman werd afgerond.


8. Opzegging

Tess Roggeman heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn bij (a) elke wanprestatie of niet-naleving door de Klant van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden in de overeenkomst na een ingebrekestelling en waarbij de klant deze wanprestatie of niet – naleving niet heeft hersteld na een regularisatieperiode van vijftien (15) kalenderdagen (b) bij ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van de diensten en/of producten aan Tess Roggeman en (c) in geval van overmacht.


In geval van overmacht bij Tess Roggeman zal Tess Roggeman steeds al het mogelijke proberen te doen om het online traject / Dienstverlening uit te stellen naar een latere datum. De Klant zal dan de keuze hebben dit online traject op dit later tijdstip te volgen of een beroep te doen op de Dienstverlening van Tess Roggeman op dit later tijdstip. In geval van Overmacht bij Tess Roggeman heeft de Klant geen recht op een restitutie van de reeds betaalde Prijs.


Indien de Klant verhindert is deel te nemen aan het online traject kan hij niet iemand anders laten deelnemen aan het online traject , behalve mits uitdrukkelijke toestemming van Tess Roggeman.


9. Vrijwaring

De Klant zal Tess Roggeman zonder voorbehoud vrijwaren voor eender welke eis die door derden - door toedoen van de Klant - zou worden ingesteld met betrekking tot het online traject waarop de Klant heeft ingetekend of de Dienstverlening, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten of onderdelen van het online traject .


De Klant vrijwaart Tess Roggeman voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan Tess Roggeman bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt.


10. Facturatie

De factuur is betaalbaar binnen de 8 dagen en steeds uiterlijk 2 werkdagen voor het starten van het online traject, tenzij anders is bepaald op de factuur.


Bij de overige Dienstverlening is elke factuur steeds betaalbaar binnen de 8 dagen.


Mits uitdrukkelijke toestemming van Tess Roggeman kan er steeds een afbetalingsplan worden toegekend. Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot het online platform worden geweigerd en de inschrijving worden geannuleerd door Tess Roggeman of kan Tess Roggeman weigeren zijn Dienstverlening te verlenen of nog verder te zetten.


In het geval van niet tijdige betaling zal, zonder enige verdere ingebrekestelling, van rechtswege zowel een verwijlinterest van 1 % per maand als een vaste administratieve kost van 12,50 EUR verschuldigd zijn. Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15 % verhoogd worden, met een minimum van 50 euro, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten.


In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de Klant, of indien de Klant betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de Klant wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is.


Indien de Klant meent een vordering tegen Tess Roggeman te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting.11. Intellectuele eigendom

Tess Roggeman behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op de door haar geleverde producten, diensten, materialen, documenten, beelden, foto’s, muziek evenals alle daaraan verbonden onderdelen. De Klant erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen.


Bij afgeleverd foto – en of beeldmateriaal behoudt Tess Roggeman alle auteursrechten in de ruimste zin. Er mogen geen foto’s of beeldmateriaal in de ruime zin worden gebruikt, getoond, geproduceerd of gereproduceerd in eender welke vorm zonder toestemming van Tess Roggeman en/of zonder naamsvermelding.


Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een online traject en de documentatie die hierbij ter beschikking wordt gesteld niet, noch geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigt, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud van een online traject geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven worden aan derde op enige wijze (waaronder ondermeer op elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Tess Roggeman. Bij schending hiervan zal de Klant gehouden zijn Tess Roggeman te vergoeden voor de geleden schade en dit met een minimum aan 1.500 EUR per gepleegde inbreuk, reproductie of overdracht.


De Klant garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert of aan Tess Roggeman overmaakt en geeft een gratis licentie/ reproductierecht aan Tess Roggeman– indien van toepassing - om deze te gebruiken en te bewerken.


Tess Roggeman is geenszins verantwoordelijk voor de door de Klant aangeleverde foto’s, beelden of muziek. De klant blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens die hij aan Tess Roggeman werden bezorgd.


12. Klachten

Eventuele klachten houdende de uitvoering van deze overeenkomst moeten op straffe van verval schriftelijk worden ingediend bij Tess Roggeman ten laatste 5 kalenderdagen na het beëindigen/ downloaden van het online traject of het beëindigen van de Dienstverlening.

Tess Roggeman zal steeds na elke klacht trachten een oplossing te zoeken voor het vooropgestelde probleem en dit binnen de 30 dagen na melding van de Klacht. Het gaat hier louter om een middelenverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis.


13. Aansprakelijkheid

Het aangeboden online traject is louter bedoeld om de persoonlijke groei te bevorderen van de deelnemers aan dit traject en hen een ondersteuning te bieden. Deze online trajecten zijn geenszins bedoeld om therapie van welke aard ook te vervangen. De klant is zelf geheel aansprakelijk voor zijn acties/ resultaten tijdens en na deze online trajecten.


Tess Roggeman is voor de gebrekkige uitvoering van een overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover dit het rechtstreeks gevolg is van haar eigen opzet of grove onachtzaamheid en haar aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de directe schade en kan nooit meer bedragen dan het totaal gefactureerde bedrag gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de zogenaamde geleden schade.


Indien de Klant onwettige, schadelijke of ongewenste inhoud vaststelt, dient hij Tess Roggeman hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de betreffende inhoud zich op haar internetsites bevindt, zal Tess Roggeman deze vervolgens zo snel mogelijk verwijderen indien het effectief gaat over onwettige, schadelijke en ongewenste inhoud.

Indien de Klant het online traject van Tess Roggeman uitdrukkelijk goedkeurde en/of geen melding maakte van enige schade binnen de 5 dagen na het beëindigen/ downloaden van het online traject, kan de Klant zich ook niet meer beroepen op een zogenaamde fout in hoofde van Tess Roggeman– behalve wanneer de Klant kan bewijzen dat hij redelijkerwijs niet eerder de zogenaamde geleden schade kon melden.


Tess Roggeman kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de diensten die ze aanbiedt. Tess Roggeman is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door de Klant, hulppersonen en/of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.


Tess Roggeman kan nooit gehouden zijn tot het leveren van een resultaatsverbintenis.